Rumová Pralinka a její klan před ostudnými pády

110 let  lomů Mořina 

Zpět na titulní stránku

(Zpracoval opět sám  velikýTitán)

V půli  září  konal se den otevřených dveří lomů Mořina  spojený s prohlídkou podzemních štol v úseku ze závodu na Malou Ameriku.
Samozřejmě, že slavný Popovický montanistický superklub nemohl na tak velkolepé akci chybět, zastoupen alespoň trojicí svých zakladatelů.
I vydali se mužové odvážní v jedenáctou hodinu do areálu závodu, kde se jich ujal vrátný, nahánějící zájemce o pouť podzemím přímo před portál.. 
Mezi několika penzistkami o holích a berlích, obutých v okovaných botách, jsme uzřeli Rumovou Pralinku s jejími pacholaty..Měla na hlavě helmu od Petzla s vysvícenou čelovkou stejného výrobce, její tvář byla odhodlaná a sveřepá..
Pak přišel průvodce s nifkou u pasu, přejel skupinku abonentů lhostejným pohledem a vytřeštil oči, když se jeho zrak zastavil u opodál skromně stojících členů PMS.
"Co to je?", zeptal se nevěřícně, zíraje na long-verzi truhly poslední záchrany, ležící u našich nohou. "Tu rakev potáhnete s sebou?"
"To není rakev, leč Surikatova truhla poslední záchrany", poučil jej ležérně Škorpion."Byla vyvinuta na základě inspirace CMA a kdo jí opovrhuje, v dohledné době zemře strašlivou smrtí a rychle se rozloží!".
Škorpion vypravuje o svém skoku z Andělských schodů
"Kolik to váží?" zajímal se dezorientovaný průvodce..
"Čtyřicet pět kilo, to však jen proto, že jsme vyjmuli příruční sbírku rudných nerostů, kterou bychom v vápencovém masivu těžko využili", prozradil Skákavá Koza 
Průvodce rezignoval...Rozdal několik ručních svítilen, pohlédl ještě jednou na truhlu v pohotovostní poloze, s úšklebkem utrousil, že závalem ji neprotáhnem, kývl na ostatní a zavelel k pochodu..Pohroužili jsme se do nitra země..Stařenky si špitaly a klepání jejich hůlek se dutě rozléhalo pod klenbou..Rumová Pralinka zakopla, upadla na břicho do bláta, spadla ji helma a zhasla čelovka..Členové PMS rozžehli karbidové svítilny, což i průvodce kvitoval s uznáním protože jím rozdané baterky, používané již od rána, pomalu dosluhovaly..
Ušli jsme asi sto metrů a Škorpion usoudil, že truhlu vlečeme dost daleko a že v lokalitě tohoto druhu nehrozí, že bychom prostředky v ní obsažené byli nuceni požít..Po krátké poradě byla truhla položena ke stěně a vyjmuty z ní pouze tři duralové tyčky s vlajkami PMS, které byly při dalším pochodu členy PMS třímány v jejich svalnatých pravicích..
Zlomyslný Zběsilá Koza Rumové Pralince praporcem podrazil nohy, pročež nebožačka opět upadla a když vstala, zmateně se motala, čímž upadla v podezření, že je naprosto opilá a průvodce na ni pohlížel značně znechuceně..
V malé Americe..Rumová Pralinka potřetí pod tíhou dojmů z výpravy padá..
Rozcestí...Škorpion briskně nalezl správnou cestu.. Pomalu jsme, zatímco Škorpion bavil zděšeně pištící stařenky líčením děsivých montanistických historek, došli k Malé Americe. Průvodce se krajně nedůvěřivě zahleděl na otlučenou Rumovou Pralinku a obezřetně se postavil mezi ní a okno vedoucí na Andělské schody, aby jí vlastním tělem zabránil v případném pádu..Prohlásil, že zde exkurze končí a všem mimo Pralinky doporučil pohled do šachty vedoucí na spodní patro a na poblíž stojící torzo vrátku..
 Někteří uposlechli, jiní počali reptat, že touží shlédnout proslulý Hagenův zvon, Rumová Pralinka se křečovitě držela výstupků na stěně štoly, předstírajíc, že kontroluje správný sled a směr vápencových vrstev...
I byla vytvořena skupina nadšenců a zanechavše ty, kdož se obávali Hagenovy msty na místě, klopýtala včetně zvídavých stařenek, vířících holemi, vyztuženou štolou k Hagenově studánce..
A stáli jsme u zvonu, obestřeného závojem temných bájí, jako prastarý Cernunos z Karolinské epopeje..Průvodce počal třaslavým hlasem líčit děsuplnou historku o německém vojáku, přítomným dítkám se zježily vlasy a Škorpion si pohrdlivě odplivl. Průvodce dovyprávěl a otázal se hrobově, zda někdo touží zazvonit na Hagenův zvon a přivolati na celou skupinu Němcův hněv..Stařenky poděšeně zaklepaly okovanými konci svých holí a ustopily do šera..Za nimi se od zvonu stáhli ostatní..Všichni? Ne..Škorpion zůstal, uchopil tyč a zvonil jak smyslů zbavený..Z temnoty se ozvala zlumená rána..Hagen? Nikoliv, to pouze Rumová Pralinka omdlela... Hagenův zvon..Chlapec vedle Škorpiona hrůzou pláče

V pochmurné náladě vraceli jsme se zpět..Hovor vázl, návštěvníci se báli ohlédnout za sebe, kde tušili rozplizlý stín, plížícího se Hagena s bajonetem..Škorpion se přidružil ke stařenkám a pokračoval v líčení siláckých historek...Babičky zrychlovaly krok a ucpávaly si uši..Chmurnou atmosféru cesty k východu nezachránily ani další pády zmatené Rumové pralinky. Jinak to byl velice podařený výlet..

Rumová pralinka absolvovala ještě po prohlídce podzemí jízdu parním vláčkem po místní vlečce. Zlí jazykové tvrdí, že pod něj spadla...